Miljötänk och låg energiförbrukning är viktigt för oss

Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsarbete bygger på, engagemang, förtroende, ansvar, och kompetens. Vårt mål är att varje kund skall vara en nöjd kund.
 • Kvalitet för El-Tele Konsulten är att alltid leverera tjänster med rätt kvalitet som helt uppfyller kundens förväntningar och krav beträffande avtalat innehåll.
 • Kvalitet skall från första kundkontakt till färdig handling genomsyra allt det vi gör, så att varje uppdrag kan tjäna som en referens.
 • Kvalitet innebär att vi satsar på ständig förbättring genom utveckling, utbildning och systematisk erfarenhetsåterföring

Miljöpolicy

El-Tele Konsulten erbjuder tjänster som uppfyller kundens och samhällets miljökrav och som fortlöpande skall utvecklas för att minska energiförbrukning och miljöbelastning med ny teknik och kunskap. Detta gör vi genom:
 • De produkter och tjänster vi erbjuder, skall vara resurssnåla och påverka miljön positivt på kort och lång sikt.
 • Miljöanpassning av vår verksamhet med kontinuerlig strävan efter ytterligare förbättring.
 • Kontinuerligt ta del av utveckling och forskning inom miljöområdet.
 • Sträva efter att kundens och samhällets förväntan och krav uppfylls avseende miljö och kretsloppstänkande.

Arbetsmiljöpolicy

Inom El-Tele Konsulten har samtliga medarbetare ansvar för att en god arbetsmiljö skapas och upprätthålls. En god arbetsmiljö bidrar dessutom till större engagemang och trivsel, vilket skapar nöjda medarbetare som trivs och blir effektivare i sitt arbete.
 • Arbetsmiljöarbetet skall ingå som en integrerad del av företagets övriga verksamhet och följa de lagar, krav och avtal myndigheter ställer.
 • Arbetsmiljöarbetet skall bedrivas med strävan mot att belastningsskador, olycksfall och sjukdom undviks.
 • Arbetsplatser med så ergonomiskt riktig inredning och övrig utrustning som möjligt skall eftersträvas för att undvika arbetsskador.
 • Varje medarbetare skall aktivt medverka till god arbetsmiljö.